Lesson Activity, tính năng mạnh mẽ để quản lý cấu trúc bài giảng

Lesson activity là một loạt các trang giúp người học có thể tương tác với bài học theo một cấu trúc do giáo viên định sẵn. Với Eduner, Lesson actvity đã tích hợp sẵn và người dùng có thể dùng ngay.

Người học bắt đầu với bài học sẽ thấy trang giới thiệu và một số các nút tùy chọn. Những nút này nhằm xác định lộ trình học tập và giảng viên có thể thiết lập các “chốt chặn” để bài học trở nên sinh động. Ví dụ sau khi đọc xong trang thứ 1 sẽ phải trả lời đúng mới đi tiếp sang trang thứ 2. Nếu không đúng sẽ được chuyển sang trang thứ 3.

Ví dụ dưới đây cho chúng ta thấy cách sinh viên và giảng viên sẽ tương tác với Lesson Activity:

  • Học viên được hỏi: 1 + 1 = ? (một cộng một bằng bao nhiêu).
  1. Nếu học viên trả lời bằng 2 (đúng) sẽ được chuyển sang câu tiếp theo là 2:2 =? (hai chia hai bằng mấy?)
  2. Nếu học viên trả lời sai, sẽ quay lại câu 1 với câu hỏi cũ 1+1=? (một cộng một bằng mấy?)

Trên hệ thống Eduner sẽ xuất hiện như sau:

Trang 1 hiển thị câu hỏi 1+1=? với 5 tùy chọn, trong đó chỉ có 1 tùy chọn (đáp án là 2) là đúng. Nếu:

Nếu học viên trả lời là 2, hệ thống sẽ chuyển sang câu tiếp theo là 2:2=? (hai chia hai bằng mấy?)

Khi nhấn vào 2 (câu trả lời đúng), hệ thống sẽ báo đúng và khi nhấn nút Tiếp theo (Continue) sẽ chuyển sang trang thứ 2 với câu hỏi 2:2=? (hai chia hai bằng mấy?)

Khi nhấn Continue, sẽ chuyển sang câu thứ 2 với câu hỏi 2:2=?

Nếu chọn sai ở câu 1 (1+1=?) thì khi nhấn nộp bài, hệ thống sẽ báo sai và chuyển về trang cũ để trả lời đến khi nào đúng mới chuyển đến câu số 2 (2:2=?)

Tính năng Lession trong Eduner giúp giảng viên có thể xây được “mind-map” hoặc quy trình cho một loạt các kiến thức muốn cung cấp cho học viên và các kiến thức này có sự tương quan với nhau. Không chỉ dừng ở xây dựng bài giảng, giảng viên có thể thiết lập các câu trả lời tự động để giải thích tại sao sai, tại sao đúng, đồng thời hệ thống có thể tính điểm và điểm tự động kết chuyển vào Gradebook.

Là chủ sở hữu của Eduner, bạn được sử dụng ngay tính năng này với các tiện ích nâng cao, giao diện xuất sắc.

Nguồn: LectureTek – Đơn vị triển khai hệ thống Eduner. Eduner = Moodle+++

Share

Leave a Reply